Undervisningstips Del 4 Elevexempel

Elevexempel 

Elevexempel kan användas för att tydliggöra lärandemålen och olika kvalitéer i kunskapskraven för eleverna. Genom att använda sig utav olika exempel kan eleverna utveckla sin näsa för kvalité. De får utveckla sin egen förmåga att kunna tolka, tillämpa, synliggöra och utvärdera sitt eget lärande för att utveckla och bedöma sina egna och kamraters kvalitéer i olika uppgifter.

Arbeten från elever kan användas för att tolka värdeorden i kunskapskraven och identifiera vilka kvalitéer som ligger bakom förmågorna samt vad som skiljer dem åt i de olika betygsstegen. Till exempel vad som skiljer ett översiktlig, utförlig och nyanserad beskrivning, resonemang, motivering etc.

Elevexempel

Ett sätt att göra det är att dela ut tre olika arbeten motsvarande kunskapskraven för E, C och A och låta eleverna i grupper bedöma vilka utav arbetena som motsvarar respektive betygssteg (E, C och A) och sedan låta dem presentera för hur de resonerat i sin bedömning. Vill man utveckla bedömningen ytterligare kan eleverna få diskutera vilka styrkor och utvecklingsområden som de olika arbetena har, samt utforma en framåtsyftande återkoppling till respektive arbete. Avslutningsvis kan eleverna i samråd med läraren skapa en checklista för hur de bör utforma sin uppgift för att nå lärandemålen. Läraren kan även tillsammans med eleverna utforma en uppgiftsspecifik bedömningsmatris utifrån elevernas bedömning. Bedömnings-matrisen kan sedan användas för att låta eleverna arbeta med kamratbedömning och självbedömning för att ge en framåtsyftande återkoppling på sina arbeten.

Ett annat sätt är att utgå från elevernas egna uppgifter och i grupper låta dem analysera varandras arbeten. De kan sedan jämföra med sitt eget arbete och diskutera vilka kunskapskrav deras eget arbete motsvarar samt motivera varför. Kamraterna i gruppen kan sedan bedöma varandras arbeten och ge en framåtsyftade återkoppling på arbetets styrkor och utvecklingsområden.

Lärarna kan även visa upp färdiga slutprodukter av olika uppgifter. Från slöjden är det vanligt att lärare visar upp en färdig produkt som eleverna sedan kan analysera och utgå från när de skall skapa sina egna slutprodukter. Ett annat sätt är att låta eleverna i grupperna utarbeta en perfekt lösning.

Ett annat exempel med hur man som lärare kan arbeta med elevexempel kan ni läsa om Kims matteprovsom är skrivet av en förstelärare i Svedala.

Följ oss via sociala medier för att ta del av fler undervisningstips.