Kollegialt lärande

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande innebär att hela kollegiet deltar i gemensamma skol- och kompetensutvecklingsinsatser som sker genom systematiskt återkommande och strukturerade lärprocesser. Det kollegiala lärandet utgår från ett forskningsbaserat förhållningssätt och skollagens krav på en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att förbättra undervisningens kvalitéer  och skolans resultat. Det kollegiala lärandet bygger vidare på att utveckla lärares strategier för att synliggöra lärandet i klassrummet och utveckla strukturer för ett kollegialt erfarenhetsutbyte.

Lärares professionella lärande sker i lärgrupper och leds av en samtalsledare som skall stödja, utveckla och leda det kollegiala lärandet i skolans arbets- eller ämneslag.  I lärgrupperna ges lärarna möjlighet att diskutera, reflektera och sprida effektiva undervisningsmetoder som har positiv effekt på elevernas lärande och måluppfyllelse. Lärarna och undervisningen ses som det mest centrala i skolans utvecklings- och förändringsprocesser.

Ett kollektivt kollegialt lärande bygger på att den enskilda lärare kritiskt granskar sitt eget och kollegors arbete där lärarna får testa olika validerade metoder modeller, tekniker eller verktyg som integreras i den ordinarie undervisningen. Det kollegiala lärandet sker genom en kombination av teori och praktik där lärarna enskilt prövar olika undervisningsmetoder och kollektivt i lärgrupper där de dokumenterar samt reflekterar om effekter kring elevernas lärande.

Lärarnas professionella lärande och utveckling fokuserar på faktorer som lärarna kan påverka för att förbättra kvalitén i den egna undervisningen. Tillsammans med forskningsrön från bland annat John Haitte, Helen, Timperley, och Dylan William kan det kollegiala lärandet användas som ett stöd för att aktivera lärarna som lärresuser för att bedriva kollektiva utvecklings- och förändringsprocesser.

Sagt om våra utbildningar

”Forskningsförankringen – att relatera innehållet till resultat framtagna genom forskning. relevansen till grundskolans utveckling – känns som relevant innehåll för skolutveckling på en grundskola”

”Inspirerande och kunnig ledare Möjlighet till samtal ämneslagsledare/arbetslagsledare/ skolledning” 

”Föreläsarens kunnighet och personlighet Att deltagarna fick uppgifter och var engagerade.”

”Föreläsaren var väl inläst och hade förmåga att under den andra dagen sätta kunskapen i relation till det vi behövde och efterfrågade.”

”Kort sammanfattning av alla moderna pedagogiska teorier/metoder -att vi fått konkreta verktyg i det kollegiala lärandet”

Projektledning

Vi arbetar med projektledning av olika utvecklingsprojekt på lokal-, regional- och nationell nivå. Våra projekt omfattar att bedriva skol- och kompetensutvecklings insatser för implementeringen av kollegialt lärande i skolan. Vi arbetar mot både kommunala och fristående huvudmän så väl som privata aktörer i våra projekt.

Processutbildningar

Vi erbjuder fortbildningsinsatser, workshops, nätverksträffar, seminarier, erfarenhetsutbyten, och föreläsningar för skolledare, arbetslag och lärare. Våra utbildningsinsatser omfattar hel- eller halvdagsutbildningar inom entreprenörskap och företagande, entreprenöriellt lärande, skola-arbetsliv, formativ bedömning och kollegialt lärande.

 

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom entreprenörskap till skolor och förvaltningar. Utbildningsinsatserna skräddarsys och anpassas utifrån verksamhetens behov och ekonomiska ramar. Våra uppdragsutbildningar omfattas av ett antal återkommande lärtillfällen under en termin eller läsår och genomförs i anslutning till studiedagar, terminsuppstarter, lov eller enligt önskemål.