Formativ bedömning

Formativ bedömning

En förändrad kunskapssyn, teknologins utveckling och tillgången till information och digitala verktyg har skapat nya möjligheter för att arbeta med bedömning. Tillsammans med forskningsrön från bland annat John Haitte, HelenTimperley och Dylan William ställs nya krav på utbildning och utveckling av ett nytt förhållningssätt till betyg och bedömning i skolan.

Formativ bedömning är ett förhållningssätt som kan användas för att utveckla lärarens bedömningskompetens och ett sätt att arbeta med skolans grundläggande kunskapsuppdrag. Bedömningen kan användas som ett redskap i elevernas lärprocess och kan med stöd av digitala verktyg synliggöra lärandet och bedömningsprocessen.

Dylan William har utvecklar fem nyckelstrategier inom formativ bedömning som med stöd av digitala verktyg kan tydliggöra lärandemålen, synliggöra lärandet och ge effektiv återkoppling. De digitala lärarresurserna kan även tillsammans med nyckelstrategierna användas för att aktivera eleverna som lärresurser för varandra och även ta ansvar för sitt eget lärande.

Sagt om våra utbildningar

”Bra föreläsare, tydlig, bra tempo, väl underbyggda med fakta och forskning.”

”Svårt att bara ge två stjärnor! Så inspirerande fullt med pedagogiska tips, idéer och litteraturtips.”

”Bra föredragshållare som framförde sitt budskap på ett sätt som gjorde att informationen var lätt att ta till sig.”

”Inspiration till den pedagogiska verksamheten samt även bekräftelse på att vi möter barnen på ett självutvecklande sätt. Inspirerande, lustfylld och intressant förmiddag.”

”Mycket bra med föreläsningar på förmiddagen och eget arbete på eftermiddagen. Bra med filmer och diskussionsfrågor!”

”Lugnt tempo, praktiska exempel med vetenskaplig grund. Att vi fick möjlighet att bearbeta tankar och intryck från föreläsningarna tillsammans med våra arbetslag och skolor. Kan leda till konstruktiva förändringar av vårt arbete.”

”Mycket bra inspirerande föreläsningar med handfasta tips. Bra att titta på filmer som man sedan diskuterade med kollegor. Det gav oss möjlighet att reflektera tillsammans.”

”Att vi efter föreläsningen fick tid på eftermiddagen att diskutera med kolleger på sin egen skolenhet.”

”Att vi fick en föreläsare som verkligen visade på verklighetens problem med bl.a. svårbegripliga ord, men ändå förslag på vad som bidrar till att elevernas resultat ökar.”

Projektledning

Vi arbetar med projektledning av olika skolutvecklingsinsatser inom formativ bedömning. Våra projekt omfattar att bedriva utvecklings- och förändringsprocesser för implementeringen av formativ bedömning i skolan. Vi arbetar mot både kommunala och fristående huvudmän så väl som privata aktörer i våra projekt.

Processutbildningar

Vi erbjuder fortbildningsinsatser, workshops och föreläsningar för skolledare, arbetslag och lärare. Våra utbildningsinsatser omfattar hel- eller halvdagsutbildningar i formativ bedömning och digitala verktyg, entreprenörskap och bedömning, sambedömning mellan skola-arbetsliv.

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom formativ bedömning till skolor och förvaltningar. Utbildningsinsatserna skräddarsys och anpassa utifrån verksamhetens behov och ekonomiska ramar. Våra uppdragsutbildningar omfattas av ett antal återkommande lärtillfällen under en termin eller läsår och genomförs i anslutning till studiedagar, terminsuppstarter, lov eller enligt önskemål.