Hälsopromotion

Hälsopromotion

I dagens samhälle blir folkhälsosjukdomar och ett ohälsosamt leverne allt mer förekommande som bidrar till att hjärt- och kärlsjukdomar idag utgör det största folkhälsoproblemet i Sverige. I skolans värld talar man om lärarnas ökade arbetsbelastning, sjukskrivningar, stress och brist på tid. På samma gång blir eleverna allt mer stillasittande, minskad spontan idrott, rapporter om ungdomars övervikt, ökad tobak och alkoholförtäring blir allt mer förekommande. Fysisk aktivitet bidrar till att öka koncentrationen och förbättra inlärningsförmågan, på samma gång som den ökar stresståligheten och det allmänna välbefinnandet.

Skolan kan fungera som en arena för att arbeta med hälsofrämjande arbete och elevernas fysiska-, psykiska- och sociala välbefinnande samt inspirera ungdomar till fysisk aktivitet. Skolan kan tillika förespråka en hälsosam livsstil och uppmana till en meningsfull och innehållsrikare fritid, vara bildande, bidra till prevention av sjukdomar och framförallt inspirera till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och sociala välbefinnandet. Arbetet utgår från ett holistiskt och salutogent förhållningssätt där hälsa och lärande kopplas samman i aktiviteter som bidrar till en helhet för skolan och elevernas hälsofrämjande arbete.

Hälsofrämjande skolutveckling bygger på att utveckla, stärka och fördjupa olika hälsoområden, de genom att skapa långsiktiga processer som verkar för att utveckla skolors arenor, lärmiljöer och elevernas lärprocesser.

Projektledning

Vi arbetar med projektledning av hälsofrämjande skolutvecklingsinsatser på lokal-, regional- och nationell nivå. Våra insatser skall bidra till att stödja elevernas lärande och främja de fysiska-, psykiska- och sociala välbefinnandet samt skapa arenor och lärande miljöer inom skolan. Vi arbetar mot både kommunala och fristående huvudmän i samarbete företag, föreningsliv och föräldrar i anslutning till skolans närmiljöer.

Processutbildningar

Vi erbjuder fortbildningsinsatser, workshops, närverksträffar, seminarier, erfarenhetsutbyten, och föreläsningar för skolledare, arbetslag, lärare och elever. Våra utbildningsinsatser omfattar hel- eller halvdagsutbildningar inom hälsa, hälsofrämjande skolutveckling, hälsopromotion i skolan. Vi erbjuder även inspirationsföreläsningar för elever om livsstilsprofilen, fysisk aktivitet och hälsa.

 

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder uppdragsutbildningar för våra hälsofrämjande skolutvecklingsinsatser. Utbildningsinsatserna skräddarsys och anpassas utifrån verksamhetens behov och ekonomiska ramar. Våra uppdragsutbildningar omfattas av ett antal återkommande lärtillfällen under en termin eller läsår och genomförs i anslutning till studiedagar, terminsuppstarter, lov eller enligt önskemål.