Skola-arbetsliv

Skola-arbetsliv

Idag lever vi i ett samhälle med en hög ungdomsarbetslöshet på samma gång som många företag vill anställa men inte hittar ”rätt” kompetens. Inför kommande pensionsavgångar står företagen inför utmaningen att verka som attraktiva arbetsgivare för att attrahera framtida medarbetare och säkra deras egna kompetensförsörjning.

Genom samverkan mellan skolan och arbetslivet får eleverna möjlighet att sätta in kunskapen i ett omvärldsperspektiv, öka förståelsen för det livslånga lärandet och att skolan är en integrerad del av samhället. Samverkan bidrar till att skapa en meningsfull undervisning genom att arbeta med verklighetsanknytna arbeten, casemetodik eller uppdragsgivningar.

Eleverna får på samma gång ökade kunskaper, insikter och förståelse för att de teoretiska kunskaperna som inhämtas i klassrummet kan appliceras i verkligheten. Det genom att arbetslivet kan erbjuda praktikplatser, gästföreläsningar eller fungera som handledare, rådgivare eller medbedömare av elevernas arbeten. Företagen erbjuds knyta kontakter med framtidens arbetstagare, rekrytera potentiella medarbetare och stärka banden med det lokala samhället samt bidra med ett samhällsengagemang.

Projektledning

Vi arbetar med projektledning av olika samverkansprojekt mellan skolan och arbetslivet på lokal-, regional- och nationell nivå. Våra projekt omfattar att bedriva utvecklings- och förändringsprocesser för att skapa arenor och mötesplatser för samverkan. Vi arbetar mot både kommunala och fristående huvudmän så väl som privata aktörer för att stärka samarbetet mellan skolan och arbetslivet.

Processutbildningar

Vi erbjuder fortbildningsinsatser, workshops, nätverksträffar, seminarier, erfarenhetsutbyten och föreläsningar för skolledare, arbetslag och lärare. Våra utbildningsinsatser omfattar halv- eller heldagsutbildningar inom samverkan skola-arbetsliv med fokus på kompetensförsörjning, casemetodik, verklighetsanknytna arbeten, omvärldsbevakning, entreprenörskap och uppdragsskrivningar.

 

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom skola-arbetsliv till skolor och förvaltningar. Utbildningsinsatserna skräddarsys och anpassa utifrån verksamhetens behov och ekonomiska ramar. Våra uppdragsutbildningar omfattas av ett antal återkommande lärtillfällen under en termin eller läsår och genomförs i anslutning till studiedagar, terminsuppstarter, lov eller enligt önskemål.