VÅRT SKOL-KONCEPT

VÅRT SKOL-KONCEPT

Vi har utvecklat ett helhetskoncept för huvudmän, skolor, arbetslag och lärare som vill bedriva lokala skol- och kompetensutvecklingsinsatser. Vårt koncept bygger på att skräddarsy våra upplägg utifrån verksamhetens behov och önskemål. Konceptet genomsyras av ett Systematiskt Kollegialt Organiserat Lärande och omfattar en rad återkommande lärtillfällen, val av utbildningsform sker i samråd med uppdragsgivaren. SKOL-konceptet bygger på Helen Timperleys forskning för lärares professionella lärande och utveckling i syfte att förbättra elevernas resultat. Vill ni veta mer om vårt SKOL-koncept kontakta oss för mer information och läs mer om de olika delarna av konceptet  i texten nedan.

Systematiskt lärande

Vi arbetar systematiskt med att bedriva långsiktiga skol- och kompetensutvecklingsinsatser som utgår från skollagens krav att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Syftet är att utveckla lärarens systematiska lärande att arbeta utifrån ett forskningsbaserat och formativt förhållningsätt med målet höja kvalitén i undervisningen för att förbättra elevernas lärande. Vårt SKOL- koncept bygger ett systematiskt kvalitetsarbete och lärande utifrån skolans styrdokument samt fyra formativa faser för att ständigt förbättra och utveckla våra utbildningsinsatser.

  • Var är vi? (Kartläggning, självskattning, behovsanalys och nulägesbeskrivning)
  • Vart ska vi? (Vision, uppdrag, mål och nulägesbedömning)
  • Hur tar vi oss dit? (Strategier, arbetssätt, metoder, förväntad effekt)
  • Hur blev det? (Utvärdering, uppföljning, måluppfyllelse)

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande innebär att lärarkollegiet kollektivt deltar i gemensamma skol- och kompetensutvecklingsinsatser inom en kommun, skola, arbetslag eller kollegium. Det kollegiala lärandet sker genom ett kollektivt utvecklings- och förändringsarbete där lärarna kritiskt granskar sitt eget och varandras arbete i klassrummet. Vårt SKOL- koncept bygger på att skapa förutsättningar för ett kollegialt erfarenhetsutbyte där lärarna aktiveras som lärresuser för varandra med syftet att förbättra kvalitén i undervisningen och skolans resultat. I ett kollegialt lärande får lärarna arbeta strukturerat och återkommande med att pröva, diskutera, reflektera, utvärdera och dokumentera olika validerade undervisningsmetoder. Detta med målet att utveckla den egna undervisningspraktiken och elevernas måluppfyllelse.

Organiserat lärande

Organiserat lärande innebär att vi skapar långsiktiga och hållbara organisatoriska förutsättningar för skolans utvecklings- och förändringsprocesser. I vårt SKOL- koncept arbetar vi med att bygga upp en lärande organisation där lärarna organiseras i lärgrupper och leds av en lärgruppledare. Det organiserade lärandet utformas utifrån skolas behov och förutsättningar, styrdokumentens intentioner samt kopplingen mellan forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen. Lärmiljöer, lärprocesser och val av lärmodeller anpassas och organiseras utifrån varje skolas förutsättningar. Konceptet är förankrat hos skolans huvudman och ledningsgrupp samt bygger på gemensamma kollektiva mål, beslut och riktlinjer för lärarnas professionella lärande, kollegial samverkan och organiserat lärande. Organisationen integreras som en del i det systematiska- och kollegiala lärandet där lärarna enskilt och kollektivt ges möjlighet reflektera över skolans verksamhet, pröva nya undervisningsmodeller och bedriva gemensamma skol- och kompetensutvecklingsinsatser.

Lärande lärtillfällen

I lärarnas professionella lärande och utvecklings fokuserar vi på faktorer som lärarna kan påverka för att förbättra kvalitén i den egna undervisningen och skolans resultat. I vårt SKOL- koncept sker lärarnas lärande genom lärtillfällen som är en kombination av teori och praktik och utgår från lärarnas behov av att pröva olika validerade metoder modeller, tekniker eller verktyg som integreras i den ordinarie undervisningen. Reflektioner kring teorier varvas med praktisk tillämpning. Detta genom att lärarna enskilt och i lärgrupper mellan lärtillfällena prövar, dokumenterar och reflekterar kring effekter om undervisningen och elevernas lärande. Lärarna följer systematiskt upp sin undervisning i en personlig lärplan som utvärderas vid nästkommande lärtillfälle. Genom ett kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte erbjuds möjligheter att samtala, utbyta tankar och lära om och lära nytt. Samtliga lärtillfällen syftar att synliggöra, utmana och utveckla lärarnas pedagogiska ämneskompetenser tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande. Lärarnas lärande handlar om att lära att lära av sina egna erfarenheter genom att kritiskt granska, analysera och utvärdera sin egen såväl som andras undervisning. Lärarnas lärande sker med fokus på elevernas lärande och resultat och med utgångspunkt från de tre frågeställningarna Var ska vi? (läroplansmål) Var är vi?(nuläge) och Hur tar vi oss dit? (strategival)I lärarnas lärande handlar om att utveckla en lärandekultur utifrån elevernas inlärningsprocesser, istället för att fokusera på en görandekultur och lärarens utlärningsprocesser.