VÅRA UTBILDNINGAR

Våra utbildningar

Vi erbjuder hel- eller halvdagsutbildningar där målgruppen för våra utbildningsinsatser är lärare, arbetslag och skolledare. Våra utbildningar omfattar kompetenshöjande skolutvecklingsinsatser som avser föreläsningar, workshops och processutbildningar. Samtliga utbildningsinsatser utgår från en teoretisk referensram med förankring i aktuell forskning och styrdokument samt evidensbaserad praktik.

Teoretiska genomgångar varvas med pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyten som bygger på interaktion och kollegial samverkan och möjligheten att samtala, utbyta tankar och lära nytt. Våra utbildningar kan kombineras med andra skolutvecklingsinsatser som projektledning och uppdragsutbildningar. Här kan du ladda ner vår informationsbroschyr om våra utbildningar. Kontakta oss för mer information och för att diskutera ett upplägg och prisuppgifter.

[toggle title=”Entreprenörskap”]

Entreprenörskap

Entreprenörskap har i den senaste skolreformen fått ett större utrymme i skolans styrdokument och ska löpa som en röd tråd genom förskolan, grundskolan och på gymnasiet. Entreprenörskap i skolan är lika mycket ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet som det är kunskap om egenföretagande.

Entreprenöriellt lärande handlar om att bejaka individens inre motivation och att utveckla dennes entreprenöriella kompetenser så som nyfikenhet, kreativitet, självtillit, ansvarstagande och initiativtagande samt att omsätta idéer till handling. Ett entreprenöriellt förhållningsätt i skolan innebär att utgå ifrån individens egna kunskaper och intressen, att arbeta i projektform över ämnesgränserna i undervisningen med skarpa slutprodukter och sätta kunskapen i ett omvärldsperspektiv.

Läraren arbetar coachande genom att erbjuda alternativa vägar fram till svaret, ställa öppna frågor och erbjuder acceptans för flera lösningar. Då tillåts individen att lära av sina misstag, att våga misslyckas och utvärdera sitt egna och andras lärande genom formativ bedömning.

[tabs]
[tab title=”Projektledning”]

Projektledning

Vi arbetar med projektledning av olika entreprenörskapsprojekt på lokal-, regional- och nationell nivå. Våra projekt omfattar att bedriva utvecklings- och förändringsprocesser för implementeringen av entreprenörskap i skolan. Vi arbetar mot både kommunala och fristående huvudmän så väl som privata aktörer i våra projekt.

[/tab]
[tab title=”Processutbildning”]

Processutbildningar

Vi erbjuder fortbildningsinsatser, workshops, närverksträffar, seminarier, erfarenhetsutbyten, och föreläsningar för skolledare, arbetslag och lärare. Våra utbildningsinsatser omfattar hel- eller halvdagsutbildningar inom entreprenörskap och företagande, entreprenöriellt lärande, skola-arbetsliv och formativ bedömning.
[/tab]
[tab title=”Uppdragsutbildning”]

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom entreprenörskap till skolor och förvaltningar. Utbildningsinsatserna skräddarsys och anpassas utifrån verksamhetens behov och ekonomiska ramar. Våra uppdragsutbildningar omfattas av ett antal återkommande lärtillfällen under en termin eller läsår och genomförs i anslutning till studiedagar, terminsuppstarter, lov eller enligt önskemål.

[/tab]

[tab title=”Sagt om oss”]

Sagt om våra utbildningar

”Bra föredragshållare som framförde sitt budskap på ett sätt som gjorde att informationen var lätt att ta till sig.”

”Inspiration till den pedagogiska verksamheten samt även bekräftelse på att vi möter barnen på ett självutvecklande sätt. Inspirerande, lustfylld och intressant förmiddag.”

”Bra blandning att visa film och bilder, ha något att titta på. Man blir lätt trött annars när man inte är van att sitta still.”

”Vad entrenöpriellt lärande är och hur vi kan jobba vidare med det området mer än vad vi gör.”

”Proffsiga föreläsare som kunde sin sak.”

”Bra att ALLA fick gå. Många bra diskussioner i arbetslaget. Bra med föreläsning på FM och att vi fortsätter i arbetslagen på EM.”

[/tab]
[/tabs]

[/toggle]

[toggle title=”Formativ bedömning”]

Formativ bedömning

En förändrad kunskapssyn, teknologins utveckling och tillgången till information och digitala verktyg har skapat nya möjligheter för att arbeta med bedömning. Tillsammans med forskningsrön från bland annat John Haitte, HelenTimperley och Dylan William ställs nya krav på utbildning och utveckling av ett nytt förhållningssätt till betyg och bedömning i skolan.

Formativ bedömning är ett förhållningssätt som kan användas för att utveckla lärarens bedömningskompetens och ett sätt att arbeta med skolans grundläggande kunskapsuppdrag. Bedömningen kan användas som ett redskap i elevernas lärprocess och kan med stöd av digitala verktyg synliggöra lärandet och bedömningsprocessen.

Dylan William har utvecklar fem nyckelstrategier inom formativ bedömning som med stöd av digitala verktyg kan tydliggöra lärandemålen, synliggöra lärandet och ge effektiv återkoppling. De digitala lärarresurserna kan även tillsammans med nyckelstrategierna användas för att aktivera eleverna som lärresurser för varandra och även ta ansvar för sitt eget lärande.

[tabs]
[tab title=”Projektledning”]

Projektledning

Vi arbetar med projektledning av olika skolutvecklingsinsatser inom formativ bedömning. Våra projekt omfattar att bedriva utvecklings- och förändringsprocesser för implementeringen av formativ bedömning i skolan. Vi arbetar mot både kommunala och fristående huvudmän så väl som privata aktörer i våra projekt.
[/tab]
[tab title=”Processutbildningar”]

Processutbildningar

Vi erbjuder fortbildningsinsatser, workshops och föreläsningar för skolledare, arbetslag och lärare. Våra utbildningsinsatser omfattar hel- eller halvdagsutbildningar i formativ bedömning och digitala verktyg, entreprenörskap och bedömning, sambedömning mellan skola-arbetsliv.

[/tab]
[tab title=”Uppdragsutbildningar”]

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom formativ bedömning till skolor och förvaltningar. Utbildningsinsatserna skräddarsys och anpassa utifrån verksamhetens behov och ekonomiska ramar. Våra uppdragsutbildningar omfattas av ett antal återkommande lärtillfällen under en termin eller läsår och genomförs i anslutning till studiedagar, terminsuppstarter, lov eller enligt önskemål.

[/tab]

[tab title=”Sagt om oss”]

Sagt om våra utbildningar

”Bra föreläsare, tydlig, bra tempo, väl underbyggda med fakta och forskning.”

”Svårt att bara ge två stjärnor! Så inspirerande fullt med pedagogiska tips, idéer och litteraturtips.”

”Bra föredragshållare som framförde sitt budskap på ett sätt som gjorde att informationen var lätt att ta till sig.”

”Inspiration till den pedagogiska verksamheten samt även bekräftelse på att vi möter barnen på ett självutvecklande sätt. Inspirerande, lustfylld och intressant förmiddag.”

”Mycket bra med föreläsningar på förmiddagen och eget arbete på eftermiddagen. Bra med filmer och diskussionsfrågor!”

”Lugnt tempo, praktiska exempel med vetenskaplig grund. Att vi fick möjlighet att bearbeta tankar och intryck från föreläsningarna tillsammans med våra arbetslag och skolor. Kan leda till konstruktiva förändringar av vårt arbete.”

”Mycket bra inspirerande föreläsningar med handfasta tips. Bra att titta på filmer som man sedan diskuterade med kollegor. Det gav oss möjlighet att reflektera tillsammans.”

”Att vi efter föreläsningen fick tid på eftermiddagen att diskutera med kolleger på sin egen skolenhet.”

”Att vi fick en föreläsare som verkligen visade på verklighetens problem med bl.a. svårbegripliga ord, men ändå förslag på vad som bidrar till att elevernas resultat ökar.”

[/tab]
[/tabs]

[/toggle]

[toggle title=”Skola-arbetsliv”]

Skola-arbetsliv

Idag lever vi i ett samhälle med en hög ungdomsarbetslöshet på samma gång som många företag vill anställa men inte hittar ”rätt” kompetens. Inför kommande pensionsavgångar står företagen inför utmaningen att verka som attraktiva arbetsgivare för att attrahera framtida medarbetare och säkra deras egna kompetensförsörjning.

Genom samverkan mellan skolan och arbetslivet får eleverna möjlighet att sätta in kunskapen i ett omvärldsperspektiv, öka förståelsen för det livslånga lärandet och att skolan är en integrerad del av samhället. Samverkan bidrar till att skapa en meningsfull undervisning genom att arbeta med verklighetsanknytna arbeten, casemetodik eller uppdragsgivningar.

Eleverna får på samma gång ökade kunskaper, insikter och förståelse för att de teoretiska kunskaperna som inhämtas i klassrummet kan appliceras i verkligheten. Det genom att arbetslivet kan erbjuda praktikplatser, gästföreläsningar eller fungera som handledare, rådgivare eller medbedömare av elevernas arbeten. Företagen erbjuds knyta kontakter med framtidens arbetstagare, rekrytera potentiella medarbetare och stärka banden med det lokala samhället samt bidra med ett samhällsengagemang.

[tabs]
[tab title=”Projektledning”]

Projektledning

Vi arbetar med projektledning av olika samverkansprojekt mellan skolan och arbetslivet på lokal-, regional- och nationell nivå. Våra projekt omfattar att bedriva utvecklings- och förändringsprocesser för att skapa arenor och mötesplatser för samverkan. Vi arbetar mot både kommunala och fristående huvudmän så väl som privata aktörer för att stärka samarbetet mellan skolan och arbetslivet.

[/tab]
[tab title=”Processutbildning”]

Processutbildningar

Vi erbjuder fortbildningsinsatser, workshops, nätverksträffar, seminarier, erfarenhetsutbyten och föreläsningar för skolledare, arbetslag och lärare. Våra utbildningsinsatser omfattar halv- eller heldagsutbildningar inom samverkan skola-arbetsliv med fokus på kompetensförsörjning, casemetodik, verklighetsanknytna arbeten, omvärldsbevakning, entreprenörskap och uppdragsskrivningar.

[/tab]
[tab title=”Uppdragsutbildning”]

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom skola-arbetsliv till skolor och förvaltningar. Utbildningsinsatserna skräddarsys och anpassa utifrån verksamhetens behov och ekonomiska ramar. Våra uppdragsutbildningar omfattas av ett antal återkommande lärtillfällen under en termin eller läsår och genomförs i anslutning till studiedagar, terminsuppstarter, lov eller enligt önskemål.

[/tab]

[tab title=”Sagt om oss”]
Tab 3 text goes here.
[/tab]
[/tabs]

[/toggle]

[toggle title=”Kollegialt lärande”]

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande innebär att hela kollegiet deltar i gemensamma skol- och kompetensutvecklingsinsatser som sker genom systematiskt återkommande och strukturerade lärprocesser. Det kollegiala lärandet utgår från ett forskningsbaserat förhållningssätt och skollagens krav på en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att förbättra undervisningens kvalitéer  och skolans resultat. Det kollegiala lärandet bygger vidare på att utveckla lärares strategier för att synliggöra lärandet i klassrummet och utveckla strukturer för ett kollegialt erfarenhetsutbyte.

Lärares professionella lärande sker i lärgrupper och leds av en samtalsledare som skall stödja, utveckla och leda det kollegiala lärandet i skolans arbets- eller ämneslag.  I lärgrupperna ges lärarna möjlighet att diskutera, reflektera och sprida effektiva undervisningsmetoder som har positiv effekt på elevernas lärande och måluppfyllelse. Lärarna och undervisningen ses som det mest centrala i skolans utvecklings- och förändringsprocesser.

Ett kollektivt kollegialt lärande bygger på att den enskilda lärare kritiskt granskar sitt eget och kollegors arbete där lärarna får testa olika validerade metoder modeller, tekniker eller verktyg som integreras i den ordinarie undervisningen. Det kollegiala lärandet sker genom en kombination av teori och praktik där lärarna enskilt prövar olika undervisningsmetoder och kollektivt i lärgrupper där de dokumenterar samt reflekterar om effekter kring elevernas lärande.

Lärarnas professionella lärande och utveckling fokuserar på faktorer som lärarna kan påverka för att förbättra kvalitén i den egna undervisningen. Tillsammans med forskningsrön från bland annat John Haitte, Helen, Timperley, och Dylan William kan det kollegiala lärandet användas som ett stöd för att aktivera lärarna som lärresuser för att bedriva kollektiva utvecklings- och förändringsprocesser.

[tabs]
[tab title=”Projektledning”]

Projektledning

Vi arbetar med projektledning av olika utvecklingsprojekt på lokal-, regional- och nationell nivå. Våra projekt omfattar att bedriva skol- och kompetensutvecklings insatser för implementeringen av kollegialt lärande i skolan. Vi arbetar mot både kommunala och fristående huvudmän så väl som privata aktörer i våra projekt.

[/tab]
[tab title=”Processutbildning”]

Processutbildningar

Vi erbjuder fortbildningsinsatser, workshops, nätverksträffar, seminarier, erfarenhetsutbyten, och föreläsningar för skolledare, arbetslag och lärare. Våra utbildningsinsatser omfattar hel- eller halvdagsutbildningar inom entreprenörskap och företagande, entreprenöriellt lärande, skola-arbetsliv, formativ bedömning och kollegialt lärande.

[/tab]
[tab title=”Uppdragsutbildning”]
Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom entreprenörskap till skolor och förvaltningar. Utbildningsinsatserna skräddarsys och anpassas utifrån verksamhetens behov och ekonomiska ramar. Våra uppdragsutbildningar omfattas av ett antal återkommande lärtillfällen under en termin eller läsår och genomförs i anslutning till studiedagar, terminsuppstarter, lov eller enligt önskemål.
[/tab]

[tab title=”Sagt om oss”]

Sagt om våra utbildningar

”Forskningsförankringen – att relatera innehållet till resultat framtagna genom forskning. relevansen till grundskolans utveckling – känns som relevant innehåll för skolutveckling på en grundskola”

”Inspirerande och kunnig ledare Möjlighet till samtal ämneslagsledare/arbetslagsledare/ skolledning” 

”Föreläsarens kunnighet och personlighet Att deltagarna fick uppgifter och var engagerade.”

”Föreläsaren var väl inläst och hade förmåga att under den andra dagen sätta kunskapen i relation till det vi behövde och efterfrågade.”

”Kort sammanfattning av alla moderna pedagogiska teorier/metoder -att vi fått konkreta verktyg i det kollegiala lärandet”

[/tab]
[/tabs]

[/toggle]

Kontakta oss för mer information och för att diskutera ett upplägg och prisuppgifter.