VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster

NORDSTRÖM EDUCATION erbjuder  olika skolutvecklingsinsatser. Vi arbetar med projektledning, processutbildningar och uppdragsutbildningar. Målgruppen för våra utbildningsinsatser vänder sig till lärare arbetslag, skolledare och skolor inom kommunal såväl som fristående verksamhet. Vi arbetar primärt mot grundskolan och gymnasieskolan. Vi har ett stort nätverk och kontakter med forskare, föreläsare, och representanter från näringslivet som kan bidra med kunskaper, erfarenheter och kontakter i till vårt arbete. 

Klicka här för att ladda ner vår företagsfolder och läsa mer om våra tjänster.

[toggle title=”Projektledning”]

Vi arbetar med projektledning av olika skolutvecklingsinsatser på lokal-, regional- och nationell basis. Syftet med våra projekt är att stödja arbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Projekten skall bidra till organisations- och verksamhetsutveckling och ha en bred förankring på samtliga nivåer inom skolan för att kunna löpa som en röd tråd i den dagliga verksamheten.

Skräddarsydda projekt

Våra projekt och uppdrag utgår från ett helhetsperspektiv vid implementering av olika utvecklings- och förändringsprocesser. I våra projekt erbjuder vi möjligheten till ett skräddarsytt upplägg utifrån era behov och önskemål. Formen för projektet utarbetas tillsammans med elever, pedagoger, skolledare och övriga deltagande intressenter.

Långsiktigt helhetsansvar

Vi arbetar me ett helhetsansvar från kartläggning och planering av olika projekt till genomförande, utvärdering och uppföljning av projektets måluppfyllelse och effekter. Projekten bygger på att aktivt kartlägga målgruppens behov och utifrån en nulägesbeskrivning fastställa syfte och mål för våra utbildningsinsatser. Våra processledare fyller en rådgivande och handledande funktion med samordning och koordinering av olika utvecklingsprocesser och utbildningsinsatser inför, under, och efter projektet.

Tillsammans med olika aktörer inom privat och offentlig sektor arbetar vi med att skapa långsiktiga och hållbara relationer med olika intressenter som skall bidra till att utarbeta stödsystem, rutiner, metoder och modeller i våra projekt.
[/toggle]

[toggle title=”Processutbildningar”]
Vi erbjuder möjligheten att arrangera olika processutbildningar inom entreprenörskap, hälsa, skola-arbetsliv och formativ bedömning. Vi arbetar med att erbjuda processtöd för skolledare och skolpersonal i form av konferenser, föreläsningar, workshops, nätverksträffar, seminarier och erfarenhetsutbyten. Syftet med våra processutbildningar och aktiviteter är att bidra till ökad kollegial samverkan och spridning av goda exempel från verksamheten.
[/toggle]

[toggle title=”Uppdragsutbildningar”]

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder möjligheten att skräddarsy olika upplägg på uppdragsutbildningar utifrån verksamhetens behov. Vi skapar utifrån era önskemål, våra utbildningspaket som anpassas till verksamhetens ekonomiska ramar och i samråd med uppdragsgivarens val av utbildningsform.

Våra uppdragsutbildningar sträcker sig över en längre tidsperiod och omfattas av ett antal återkommande lärtillfällen under en termin eller läsår och genomförs i anslutning till studiedagar, terminsuppstarter, lov eller efter önskemål.

Lärares professionella lärande och utveckling

Uppdragsutbildningarna bygger på Helen Timperleys modell för lärares professionella lärande och utveckling i syfte att förbättra elevernas resultat. Samtliga lärtillfällen syftar att synliggöra, utmana och utveckla lärarnas pedagogiska ämneskompetens tillsammans med kollegor och processledaren i ett kollegialt lärande. Vid varje lärtillfälle presenteras ett nytt tema med teorier, metoder och modeller, där reflektioner kring teorier varvas med praktisk tillämpning. Detta genom att lärarna mellan tillfällena prövar genomgångna metoder i sin undervisning för att nå en djupare kunskap. Lärarna följer systematiskt upp sin undervisning i en personlig handlingsplan som utvärderas vid nästa lärtillfälle. Genom ett kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte erbjuds möjligheter att samtala, utbyta tankar och lära nytt. I det kollegiala lärandet fördjupas teoretiska kunskaper och färdigheter i effektiva undervisnings- och lärandeprocesser.

Systematiskt kvalitetsarbete

Lärarnas teoretiska förstålse är avgörande för att kunna förändra och på lång sikt få de förbättringseffekter som önskas i skolan. Genom att arbeta systematiskt och kontinuerligt med att följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen och undervisning skapas det goda förutsättningar till positiva effekter av olika utvecklings- och förändringsprocesser i skolan. Samtliga uppdragsutbildningar och lärtillfällen skall bidra till att utbildningen och undervisningen vilar på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidensbaserad praktik med förankring i styrdokumenten.

[/toggle]

[toggle title=”VÅRT SKOL-KONCEPT”]

VÅRT SKOL- KONCEPT

Vi har utvecklat ett helhetskoncept för huvudmän, skolor, arbetslag och lärare som vill bedriva lokala skol- och kompetensutvecklingsinsatser. Vårt koncept bygger på att skräddarsy våra upplägg utifrån verksamhetens behov och önskemål. Konceptet genomsyras av ett Systematiskt Kollegialt Organiserat Lärande och omfattar en rad återkommande lärtillfällen, val av utbildningsform sker i samråd med uppdragsgivaren. SKOL-konceptet bygger på Helen Timperleys forskning för lärares professionella lärande och utveckling i syfte att förbättra elevernas resultat. Vill ni veta mer om vårt SKOL-koncept kontakta oss för mer information och läs mer om de olika delarna av konceptet  i texten nedan.

SYSTEMATISKT LÄRANDE

Vi arbetar systematiskt med att bedriva långsiktiga skol- och kompetensutvecklingsinsatser som utgår från skollagens krav att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Syftet är att utveckla lärarens systematiska lärande att arbeta utifrån ett forskningsbaserat och formativt förhållningsätt med målet höja kvalitén i undervisningen för att förbättra elevernas lärande. Vårt SKOL- koncept bygger ett systematiskt kvalitetsarbete och lärande utifrån skolans styrdokument samt fyra formativa faser för att ständigt förbättra och utveckla våra utbildningsinsatser.

 • Var är vi? (Kartläggning, självskattning, behovsanalys och nulägesbeskrivning)
 • Vart ska vi? (Vision, uppdrag, mål och nulägesbedömning)
 • Hur tar vi oss dit? (Strategier, arbetssätt, metoder, förväntad effekt)
 • Hur blev det? (Utvärdering, uppföljning, måluppfyllelse)

KOLLEGIALT LÄRANDE

Kollegialt lärande innebär att lärarkollegiet kollektivt deltar i gemensamma skol- och kompetensutvecklingsinsatser inom en kommun, skola, arbetslag eller kollegium. Det kollegiala lärandet sker genom ett kollektivt utvecklings- och förändringsarbete där lärarna kritiskt granskar sitt eget och varandras arbete i klassrummet. Vårt SKOL- koncept bygger på att skapa förutsättningar för ett kollegialt erfarenhetsutbyte där lärarna aktiveras som lärresuser för varandra med syftet att förbättra kvalitén i undervisningen och skolans resultat. I ett kollegialt lärande får lärarna arbeta strukturerat och återkommande med att pröva, diskutera, reflektera, utvärdera och dokumentera olika validerade undervisningsmetoder. Detta med målet att utveckla den egna undervisningspraktiken och elevernas måluppfyllelse.

ORGANISERAT LÄRANDE

Organiserat lärande innebär att vi skapar långsiktiga och hållbara organisatoriska förutsättningar för skolans utvecklings- och förändringsprocesser. I vårt SKOL- koncept arbetar vi med att bygga upp en lärande organisation där lärarna organiseras i lärgrupper och leds av en lärgruppledare. Det organiserade lärandet utformas utifrån skolas behov och förutsättningar, styrdokumentens intentioner samt kopplingen mellan forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen. Lärmiljöer, lärprocesser och val av lärmodeller anpassas och organiseras utifrån varje skolas förutsättningar. Konceptet är förankrat hos skolans huvudman och ledningsgrupp samt bygger på gemensamma kollektiva mål, beslut och riktlinjer för lärarnas professionella lärande, kollegial samverkan och organiserat lärande. Organisationen integreras som en del i det systematiska- och kollegiala lärandet där lärarna enskilt och kollektivt ges möjlighet reflektera över skolans verksamhet, pröva nya undervisningsmodeller och bedriva gemensamma skol- och kompetensutvecklingsinsatser.

LÄRANDE LÄRTILLFÄLLEN

I lärarnas professionella lärande och utvecklings fokuserar vi på faktorer som lärarna kan påverka för att förbättra kvalitén i den egna undervisningen och skolans resultat. I vårt SKOL- koncept sker lärarnas lärande genom lärtillfällen som är en kombination av teori och praktik och utgår från lärarnas behov av att pröva olika validerade metoder modeller, tekniker eller verktyg som integreras i den ordinarie undervisningen. Reflektioner kring teorier varvas med praktisk tillämpning. Detta genom att lärarna enskilt och i lärgrupper mellan lärtillfällena prövar, dokumenterar och reflekterar kring effekter om undervisningen och elevernas lärande. Lärarna följer systematiskt upp sin undervisning i en personlig lärplan som utvärderas vid nästkommande lärtillfälle. Genom ett kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte erbjuds möjligheter att samtala, utbyta tankar och lära om och lära nytt. Samtliga lärtillfällen syftar att synliggöra, utmana och utveckla lärarnas pedagogiska ämneskompetenser tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande. Lärarnas lärande handlar om att lära att lära av sina egna erfarenheter genom att kritiskt granska, analysera och utvärdera sin egen såväl som andras undervisning. Lärarnas lärande sker med fokus på elevernas lärande och resultat och med utgångspunkt från de tre frågeställningarna Var ska vi? (läroplansmål) Var är vi?(nuläge) och Hur tar vi oss dit? (strategival)I lärarnas lärande handlar om att utveckla en lärandekultur utifrån elevernas inlärningsprocesser, istället för att fokusera på en görandekultur och lärarens utlärningsprocesser.

Klicka på länken för att ladda ner en informationsfolder om vår SKOL-KONCEPT.

NORDSTROM EDUCATION VÅRT SKOL-KONCEPT

[/toggle]

[toggle title=”Våra uppdragsgivare”]

Våra uppdragsgivare

Här hittar ni ett antal tidigare uppdragsgivare och arbetsgivare samt referenser för tidigare eller pågående skolutvecklingsinsatser som vi arbetar med i form av projektledning, processutbildningar eller uppdragsutbildningar. Vill ni ha ytterligare referenser är ni välkomna att kontakta oss.

[toggle title=”Våra tidigare uppdrags- och arbetsgivare”]

Projekt: Implementering av kollegialt lärande

 • Uppdragsgivare: Adolf Fredik Musikklasser, Stockhom stad
 • Uppdrag: Processutbildning samt processtöd
 • Målgrupp: Skolledare, arbetslagsledare, förstelärare,

Projekt: Utvecklingsprojekt i entreprenörskap ochj entreprenöriellt lärande

 • Uppdragsgivare: Avesta kommun, Bildningsförvaltningen
 • Uppdrag: Projkektledning och processutbildning
 • Målgrupp: Samtliga förskolor och grundskolor i kommunen

”Daniel har visat ett stort engagemang, kompetens och intresse för att bidra och medverka till att vi utvecklar ett Entreprenöriellt förhållningssätt i våra verksamheter, vilket omfattar förskolor och grundskolor. Vi känner stor tillit för Daniels insatser och jag kan varmt rekommendera honom till andra.” Karin Vestman, Resultatenhetschef Avesta kommun

Projekt: Implementering av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande

 • Uppdragsgivare: JENSEN gymnasium
 • Uppdrag: Pedagogisk projektledare och processledare
 • Målgrupp: Skolledare och lärare inom JENSEN gymnasium

”Daniel har visat ett mycket stort engagemang, intresse och kunnande inom området entreprenöriellt lärande. Han har också i sin roll knutit till sig och skapat ett nätverk utav representanter från högskolan/ universitetet, myndigheter, organisationer och näringsliv. Därtill har framgångsrikt sökt och beviljats medel från Skolverket för olika projekt.  Jag kan varmt rekommendera Daniel till framtida uppdrag.” Mikael Carstensen, Förvaltning/Affärsområdeschef- JENSEN gymnasium

”Daniel är en mycket uppskattad lärare och coach och har utvecklat Ung företagsamhet samt entreprenöriellt lärande på vår skola. Vi ger våra allra bästa rekommendationer till Daniel i hans fortsatta karriär och utveckling.” Birgitta Ringström, Rektor- JENSEN gymnasium Göteborg

Projekt: Tema förändring, Entreprenörskap i skolan

 • Uppdragsgivare: Ung Företagsamhet
 • Uppdrag: Moderator för paneldebatt och föreläsare vid lärarkonferensen vid SM
 • Målgrupp: Lärare

Projekt: Paneldiskussion

 • Uppdragsgivare: SVENSK HANDEL
 • Uppdrag: Paneldebatt om framtidens kompetensförsörjning
 • Målgrupp: Näringslivsrepresentanter

Projekt: Paneldiskussion

 • Uppdragsgivare: ALMEGA
 • Uppdrag: Paneldebatt om entreprenörskap i skolan
 • Målgrupp: Näringslivsrepresetanter

[/toggle]

Våra utbildningar

Vi erbjuder hel- eller halvdagsutbildningar där målgruppen för våra utbildningsinsatser är lärare, arbetslag och skolledare. Våra utbildningar omfattar kompetenshöjande skolutvecklingsinsatser som avser föreläsningar, workshops och processutbildningar. Samtliga utbildningsinsatser utgår från en teoretisk referensram med förankring i aktuell forskning och styrdokument samt evidensbaserad praktik.

Teoretiska genomgångar varvas med pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyten som bygger på interaktion och kollegial samverkan och möjligheten att samtala, utbyta tankar och lära nytt. Våra utbildningar kan kombineras med andra skolutvecklingsinsatser som projektledning och uppdragsutbildningar. Här kan du ladda ner vår informationsbroschyr om våra utbildningar. Kontakta oss för mer information och för att diskutera ett upplägg och prisuppgifter.

[toggle title=”Kollegialt lärande Dag 1″]

[tabs]

[tab title=”Om”]

Ladda ner information om utbildningsinsatsen om kollegialt lärande Dag 1 här.

OM UTBILDNINGEN 

Kollegialt lärande innebär att hela kollegiet deltar i gemensamma skola- och kompetensutvecklingsinsatser som sker genom systematiskt återkommande och strukturerade lärprocesser. Det kollegiala lärandet utgår från ett forskningsbaserat förhållningssätt och skollagens krav på en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att förbättra undervisningens kvalitéer och skolans resultat.

Det kollegiala lärandet bygger vidare på att utveckla lärares strategier för att synliggöra lärandet i klassrummet och utveckla strukturer för ett kollegialt erfarenhetsutbyte.

Lärares professionella lärande sker i lärgrupper och leds av en samtalsledare som skall stödja, utveckla och leda det kollegiala lärandet i skolans arbets- eller ämneslag.  I lärgrupperna ges lärarna möjlighet att diskutera, reflektera och sprida effektiva undervisningsmetoder som har positiv effekt på elevernas lärande och måluppfyllelse. Lärarna och undervisningen ses som det mest centrala i skolans utvecklings- och förändringsprocesser.

Ett kollektivt kollegialt lärande bygger på att den enskilda lärare kritiskt granskar sitt eget och kollegors arbete där lärarna får testa olika validerade metoder modeller, tekniker eller verktyg som integreras i den ordinarie undervisningen. Det kollegiala lärandet sker genom en kombination av teori och praktik där lärarna enskilt prövar olika undervisningsmetoder och kollektivt i lärgrupper där de dokumenterar samt reflekterar om effekter kring elevernas lärande.

Lärarnas professionella lärande och utveckling fokuserar på faktorer som lärarna kan påverka för att förbättra kvalitén i den egna undervisningen. Tillsammans med forskningsrön från bland annat John Haitte, Helen, Timperley och Dylan William kan det kollegiala lärandet användas som ett stöd för att aktivera lärarna som lärresuser för att bedriva kollektiva utvecklings- och förändringsprocesser.

[/tab]
[tab title=”Syfte”]

SYFTE

Syftet är att synliggöra hur det kollegiala lärandet kan användas som ett redskap för lärares professionella lärande och utveckling med målet höja kvalitén i undervisningen för att förbättra elevernas lärande. Det genom att arbeta utifrån ett forskningsbaserat förhållningssätt i klassrummet.

MÅL

Utbildningen skall utveckla en gemensam teoretisk referensram inom det kollegiala lärandet och fördjupa deltagarnas förståelse för hur man kan arbeta med att stödja, driva och utveckla den pedagogiska praktiken i skolan. Utbildningen skall vidare bidra till att synliggöra hur man i undervisningen kan arbeta med systematiskt, kollegialt, organiserat lärande utifrån metoder och modeller som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

[/tab]
[tab title=”Målgrupp”]

MÅLGRUPP

Skolledare, arbets-/ämneslagsledare, förstelärare och lärare

[/tab]

[tab title=”Innehåll”]

INNEHÅLL

 • En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Forskningsbaserat förhållningssätt i klassrummet
 • Lärares professionella lärande och utveckling
 • Systematiskt skol- och kompetensutveckling
 • Kollegialt lärande och formativ bedömning
 • Kollegial handledning och kollegiala samtal
 • Principer för lärares professionsutveckling
 • Styrdokumentens mål och medel

[/tab]
[tab title=”Program”]

Program

 • 08:00 Frukost
 • 08:30 Inledning
 • 09:00 Föreställningskartor – Kollegialt lärande
 • 10:00 Kaffe
 • 10:30 Pedagogisk vision och verksamhetsidé
 • 11:30 Lunch
 • 12:30 Lärares proffesionella lärande och utveckling
 • 14:30 Kaffe
 • 15:00 Modell för professionellt utvecklingsarbete
 • 16:00 Sammanfattning Dag 1
 • 16:30 Utvärdering

[/tab]

[tab title=”Utbildare”]

Utbildningsansvarig

Daniel Nordström ät legitimerad lärare och undervisar till vardags vid vuxenutbildningen i Sotenäs kommun i företagsekonomiska ämnen, entreprenörskap och juridik. Han har en bakgrund som gymnasielärare, arbetslagsledare och pedagogisk projektledare på förvaltningsnivå. Han har alltid haft ett ben i idrottens värld som elitidrottare och tränare, och ett i skolans värld med lång erfarenhet av skolutvecklingsprojekt. Daniel har en välordnad verktygslåda av praktiska metoder, modeller och verktyg som han generöst delar med sig utav vid sina utbildningsinsatser.

[/tab]

[tab title=”Referenser”]

 

 • Uppdragsgivare: Adolf Fredriks musikklasser
 • Bitr Rektor, Magnus Johansson
 • E-post: magnus.g.johansson@stockholm.se
 • Telefon: 076-1244863

Målgrupp: Skolledare, arbetslagsledare och förstelärare

Ladda ner hela utvärderingen från 2015-08-11 här.

Utvärdering i siffror, skala 1 – 5

1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken eller, 4 = Bra, 5 = Mycket bra

Frågeställning  Betyg

 • Kvalité 4,2
 • Kundfokus 3,5
 • Kostnadsmedvetenhet 4,0
 • Kontroll 4,1
 • Kompetens 4,5
 • Kreativitet 4.3

Rekomendationsfrågan

 • Ja 91 %
 • Nej 5 %
 • Vet ej 4% 

Citat från utvärderingen:

”Forskningsförankringen – att relatera innehållet till resultat framtagna genom forskning. relevansen till grundskolans utveckling – känns som relevant innehåll för skolutveckling på en grundskola”

”Inspirerande och kunnig ledare Möjlighet till samtal ämneslagsledare/arbetslagsledare/ skolledning” 

”Föreläsarens kunnighet och personlighet Att deltagarna fick uppgifter och var engagerade.”

”Föreläsaren var väl inläst och hade förmåga att under den andra dagen sätta kunskapen i relation till det vi behövde och efterfrågade.”

”Kort sammanfattning av alla moderna pedagogiska teorier/metoder -att vi fått konkreta verktyg i det kollegiala lärandet”

[/tab]

[/tabs]

[/toggle]

[toggle title=”Kollegialt lärande Dag 2″]

[tabs]

[tab title=”Om”]

Ladda ner information om utbildningsinsatsen om kollegialt lärande Dag 2 här.

OM UTBILDNINGEN 

Kollegialt lärande innebär att hela kollegiet deltar i gemensamma skola- och kompetensutvecklingsinsatser som sker genom systematiskt återkommande och strukturerade lärprocesser. Det kollegiala lärandet utgår från ett forskningsbaserat förhållningssätt och skollagens krav på en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att förbättra undervisningens kvalitéer och skolans resultat.

Det kollegiala lärandet bygger vidare på att utveckla lärares strategier för att synliggöra lärandet i klassrummet och utveckla strukturer för ett kollegialt erfarenhetsutbyte.

Lärares professionella lärande sker i lärgrupper och leds av en samtalsledare som skall stödja, utveckla och leda det kollegiala lärandet i skolans arbets- eller ämneslag.  I lärgrupperna ges lärarna möjlighet att diskutera, reflektera och sprida effektiva undervisningsmetoder som har positiv effekt på elevernas lärande och måluppfyllelse. Lärarna och undervisningen ses som det mest centrala i skolans utvecklings- och förändringsprocesser.

Ett kollektivt kollegialt lärande bygger på att den enskilda lärare kritiskt granskar sitt eget och kollegors arbete där lärarna får testa olika validerade metoder modeller, tekniker eller verktyg som integreras i den ordinarie undervisningen. Det kollegiala lärandet sker genom en kombination av teori och praktik där lärarna enskilt prövar olika undervisningsmetoder och kollektivt i lärgrupper där de dokumenterar samt reflekterar om effekter kring elevernas lärande.

Lärarnas professionella lärande och utveckling fokuserar på faktorer som lärarna kan påverka för att förbättra kvalitén i den egna undervisningen. Tillsammans med forskningsrön från bland annat John Haitte, Helen, Timperley och Dylan William kan det kollegiala lärandet användas som ett stöd för att aktivera lärarna som lärresuser för att bedriva kollektiva utvecklings- och förändringsprocesser.

[/tab]
[tab title=”Syfte”]

SYFTE

Syftet är att synliggöra hur det kollegiala lärandet kan användas som ett redskap för lärares professionella lärande och utveckling med målet höja kvalitén i undervisningen för att förbättra elevernas lärande. Det genom att arbeta utifrån ett forskningsbaserat förhållningssätt i klassrummet.

MÅL

Utbildningen skall utveckla en gemensam teoretisk referensram inom det kollegiala lärandet och fördjupa deltagarnas förståelse för hur man kan arbeta med att stödja, driva och utveckla den pedagogiska praktiken i skolan. Utbildningen skall vidare bidra till att synliggöra hur man i undervisningen kan arbeta med systematiskt, kollegialt, organiserat lärande utifrån metoder och modeller som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

[/tab]
[tab title=”Målgrupp”]

MÅLGRUPP

Skolledare, arbets-/ämneslagsledare, förstelärare och lärare

[/tab]
[tab title=”Innehåll”]

INNEHÅLL

 • Styrdokumentens mål och medel
 • Metoder och samtalsmodeller för kollegialt lärande
 • Pedagogisk vision och helhetsidé
 • Organiserat lärande i en lärande organisation
 • Samtalsledare för att leda pedagogiska samtal
 • Systematiskt, kollegialt, organiserat lärande
 • Kollegial handledning och klassrumsobservationer

[/tab]
[tab title=”Program”]

Program

 • 08:00 Frukost
 • 08:30 Inledning
 • 08:45 Sammanfattning – Utbildningsdag 1
 • 09:00 Pedagogisk vision och verksamhetsidé
 • 10:00 Kaffe
 • 10:30 Leda pedagogiska samtal
 • 11:30 Lunch
 • 12:30 Kollegahandledning och lektionsobservationer
 • 13:30 Systematiskt Kollegialt Organiserat Lärande
 • 14:30 Kaffe
 • 15:00 Kollegialt lärande med NEDU
 • 16:20 Utvärdering
 • 16:30 Avslutning

[/tab]

[tab title=”Utbildare”]

Utbildningsansvarig

Daniel Nordström ät legitimerad lärare och undervisar till vardags vid vuxenutbildningen i Sotenäs kommun i företagsekonomiska ämnen, entreprenörskap och juridik. Han har en bakgrund som gymnasielärare, arbetslagsledare och pedagogisk projektledare på förvaltningsnivå. Han har alltid haft ett ben i idrottens värld som elitidrottare och tränare, och ett i skolans värld med lång erfarenhet av skolutvecklingsprojekt. Daniel har en välordnad verktygslåda av praktiska metoder, modeller och verktyg som han generöst delar med sig utav vid sina utbildningsinsatser.

[/tab]

[tab title=”Referenser”]

Utbildningsinsats: Kollegialt lärande

 • Uppdragsgivare: Adolf Fredriks musikklasser
 • Bitr Rektor, Magnus Johansson
 • E-post: magnus.g.johansson@stockholm.se
 • Telefon: 076-1244863

Målgrupp: Skolledare, arbetslagsledare och förstelärare

Ladda ner hela utvärderingen från 2015-08-11 här.

Utvärdering i siffror, skala 1 – 5

1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken eller, 4 = Bra, 5 = Mycket bra

Frågeställning  Betyg

 • Kvalité 4,2
 • Kundfokus 3,5
 • Kostnadsmedvetenhet 4,0
 • Kontroll 4,1
 • Kompetens 4,5
 • Kreativitet 4.3

Rekomendationsfrågan

 • Ja 91 %
 • Nej 5 %
 • Vet ej 4% 

Citat från utvärderingen:

”Forskningsförankringen – att relatera innehållet till resultat framtagna genom forskning. relevansen till grundskolans utveckling – känns som relevant innehåll för skolutveckling på en grundskola”

”Inspirerande och kunnig ledare Möjlighet till samtal ämneslagsledare/arbetslagsledare/ skolledning” 

”Föreläsarens kunnighet och personlighet Att deltagarna fick uppgifter och var engagerade.”

”Föreläsaren var väl inläst och hade förmåga att under den andra dagen sätta kunskapen i relation till det vi behövde och efterfrågade.”

”Kort sammanfattning av alla moderna pedagogiska teorier/metoder -att vi fått konkreta verktyg i det kollegiala lärandet”

[/tab]

[/tabs]

[/toggle]

[toggle title=”Formativ bedömning”]

[tabs]

[tab title=”Om”]

OM UTBILDNINGEN 

En förändrad kunskapssyn, teknologins utveckling och tillgången till information och digitala verktyg har skapat nya möjligheter för att arbeta med bedömning. Tillsammans med forskningsrön från bland annat John Haitte, Helen, Timperley och Dylan William ställs krav på utbildning och utveckling av ett nytt förhållningssätt till betyg och bedömning i skolan.

Formativ bedömning är en metod som kan användas för att utveckla lärarens bedömningskompetens. Formativ bedömning är ett förhållningssätt till skolans grundläggande uppdrag. Bedömningen kan användas som ett redskap i elevernas lärprocess och kan med stöd av digitala verktyg synliggöra lärandet och bedömningsprocessen.

Dylan William har utvecklat fem nyckelstrategier inom formativ bedömning som med stöd av digitala verktyg kan tydliggöra lärandemålen, synliggöra lärandet och ge effektiv återkoppling. De digitala lärarresurserna kan tillsammans med strategierna användas för att aktivera eleverna som lärresurser för varandra och ägare av sin egen lärprocess.

[/tab]
[tab title=”Syfte”]

SYFTE
Syftet är att synliggöra hur bedömningen kan användas som ett redskap i elevernas lärprocesser för att utveckla elevernas kunskaper genom att arbeta utifrån ett formativt förhållningssätt i undervisningen

MÅL

Utbildningsdagen skall utveckla en gemensam teoretisk referensram inom formativ bedömning och fördjupa deltagarnas bedömningskompetens utifrån de fem nyckelstrategierna. Utbildningen skall bidra till att synliggöra hur olika metoder och modeller inom bedömningen kan användas för att tydliggöra lärandemålen, synliggöra lärandet och ge framåtsyftande återkoppling samt för att aktivera eleverna som lärresurser för varandra och för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande.

[/tab]
[tab title=”Målgrupp”]

MÅLGRUPP

Skolledare, arbetslag, lärare inom grund- och gymnasieskolan.

[/tab]

[tab title=”Innehåll”]

INNEHÅLL

 • De fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning
 • Bedömning av och för lärande
 • Förankring i skolans styrdokument
 • Kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte av formativ bedömning
 • Forskning om formativ bedömning
 • Digitala verktyg och formativ bedömning

[/tab]
[tab title=”Program”]

Program

 • 08:00 Inledning/Presentation
 • 08:30 Föreställningskartor om formativ bedömning
 • 09:30 Nyckelstrategi 1Tydliggöra lärandemål
 • 10:00 Fika
 • 10:30 Nyckelstrategi 2 Synliggöra lärandet
 • 11:00 Nyckelstrategi 3 Framåtsyftande återkoppling
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Nyckelstrategi 4 Aktivera elever som lärresurser
 • 14:00 Nyckelstrategi 5 Elevernas ansvar för sitt eget lärande
 • 15:00 Fika
 • 15:15 Kollegialt lärande och formativ bedömning
 • 16:15 Utvärdering
 • 16:25 Avslutning

[/tab]

[tab title=”Utbildare”]

Utbildningsansvarig

Daniel Nordström ät legitimerad lärare och undervisar till vardags vid vuxenutbildningen i Sotenäs kommun i företagsekonomiska ämnen, entreprenörskap och juridik. Han har en bakgrund som gymnasielärare, arbetslagsledare och pedagogisk projektledare på förvaltningsnivå. Han har alltid haft ett ben i idrottens värld som elitidrottare och tränare, och ett i skolans värld med lång erfarenhet av skolutvecklingsprojekt. Daniel har en välordnad verktygslåda av praktiska metoder, modeller och verktyg som han generöst delar med sig utav vid sina utbildningsinsatser.

[/tab]

[tab title=”Referenser”]

Utbildningsinsats: Formativ bedömning

 • Uppdragsgivare: Ängås skola åk 7-9
 • Rektor, Lena Hermansson
 • E-psot: lena.hermansson@orust.se
 • Telefon:0304 – 33 40 08

Målgrupp: Arbetslagsledare och lärare

Ladda ner hela utvärderingen från 2015-03-03 här.

Utvärdering i siffror, skala 1 – 5

1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken eller, 4 = Bra, 5 = Mycket bra

Frågeställning  Betyg

 1. Kvalitet  4.6
 2. Kundfokus  4,5
 3. Kostnadsmedvetenhet 4,2
 4. Kontroll  3,7
 5. Kompetens  4,3
 6. Kreativitet  4.6

Rekomendationsfrågan

 • Ja 100%
 • Nej

Sagt om våra utbildningar

”Bra föreläsare, tydlig, bra tempo, väl underbyggda med fakta och forskning.”

”Svårt att bara ge två stjärnor! Så inspirerande fullt med pedagogiska tips, idéer och litteraturtips.”

”Bra föredragshållare som framförde sitt budskap på ett sätt som gjorde att informationen var lätt att ta till sig.”

”Inspiration till den pedagogiska verksamheten samt även bekräftelse på att vi möter barnen på ett självutvecklande sätt. Inspirerande, lustfylld och intressant förmiddag.”

”Mycket bra med föreläsningar på förmiddagen och eget arbete på eftermiddagen. Bra med filmer och diskussionsfrågor!”

”Lugnt tempo, praktiska exempel med vetenskaplig grund. Att vi fick möjlighet att bearbeta tankar och intryck från föreläsningarna tillsammans med våra arbetslag och skolor. Kan leda till konstruktiva förändringar av vårt arbete.”

”Mycket bra inspirerande föreläsningar med handfasta tips. Bra att titta på filmer som man sedan diskuterade med kollegor. Det gav oss möjlighet att reflektera tillsammans.”

”Att vi efter föreläsningen fick tid på eftermiddagen att diskutera med kolleger på sin egen skolenhet.”

”Att vi fick en föreläsare som verkligen visade på verklighetens problem med bl.a. svårbegripliga ord, men ändå förslag på vad som bidrar till att elevernas resultat ökar.”

[/tab]

[/tabs]

[/toggle]

[toggle title=”Entreprenörskap i skolan”]

[tab title=”Om”]

En grundutbildning om entreprenöriellt lärande som ett förhållningssätt i skolan

OM UTBILDNINGEN 

”Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker ” Källa: Skolverket

[/tab]

[tabs]
[tab title=”Syfte”]

SYFTE

Utbildningen syftar till att ge samtlig skolpersonal en gemensam teoretiskt referensram inom entreprenörskap och grunderna inom entreprenöriellt lärande. Utbildningen skall bidra till att skapa en insikt, förståelse och kunskap om VARFÖR, VAD och HUR man kan arbeta med entreprenörskap i skolan.

[/tab]
[tab title=”Målgrupp”]

MÅLGRUPP

Skolledare, pedagoger samt studie och yrkesvägledare i grund-och gymnasieskolan

[/tab]

[tab title=”Innehåll”]

INNEHÅLL

HUR arbetar skolan med entreårenörskap idag?

Inför utbildningsmodulen får samtliga deltagare en möjlighet att besvara ett antal frågeställningar kopplat till entreprenörskap. Syftet är att kartlägga rådande attityder, kunskaper och erfarenheter kopplat till skolans entreprenörskapsarbete. Svaren ligger till grund för ett kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.

VARFÖR skall man arbeta med entreprenörskap i skolan?

Skolans syfte och uppdrag har förändrats över tid och skall spegla samhället och arbetsmarkandens krav på kompetensförsörjning. En allt mer globalisrad värld full av förändringar ställs krav på omställningsbarhet och flexibilitet. Idag pratar man om ett paradigmskifte samt en förändrad kunskapssyn som ställs i relation till den traditionella skolan.

VAD ingår i begreppet entreprenörskap i skolan?

Entreprenörskap har vuxit fram som en röd tråd genom utbildningshistorien och återfinns i regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Sedan 2011 är entreprenörskap inskrivet i styrdokumenten och ett allmänt vedertaget begrepp inom skolan. Med stöd av en teoretisk referensram samt koppling till omvärlden finns ett antal entreprenöriella kompetenser.

HUR arbetar man med entreprenörskap i skolan?

För att kunna stimulera eleverna till att utveckla sina entreprenöriella kompetenser ställs det krav på utformandet av lärprocesser som stimulerar elevens lärande och personliga utveckling. Detta krävs på samtliga nivåer inom skolans värld, från skolans organisation, ledarskapet i klassrummet till synen på val av arbetsmetoder och pedagogiska arbetsätt.

NÄR arbetar vi vidare med entreprenörskap i skolan?

Utbildningen avslutas med att samtliga deltagare får upprätta en personlig handlingsplan där får konkretisera vilka metoder, modeller som de skulle vilja fördjupa sig för i sitt fortsatta arbete men entreprenörskap i skolan.

VAR kan jag hitta goda exempel på entreprenörskap i skolan?

För att samtliga deltagare skall kunna arbeta vidare med entreprenörskap i skolan och ta del av goda exempel på entreprenörskap i skolan får samtliga deltagare med sig en gedigen sammanställning på litteratur, filmer och olika metoder och modeller som de kan arbeta vidare med på egen hand efter utbildningstillfället.

[/tab]
[tab title=”Program”]

Program

 • 08:30 Registrering/Kaffe
 • 09:00 Inledning/Presentation
 • 09:15 Inledande diskussion: Hur arbetar ni med entreprenöriellt lärande idag?
 • 10:00 VARFÖR arbeta med entreprenörskap i skolan?
 • 11:00 Fika/Mingel
 • 11:15 VAD ingår i begreppet entreprenöriellt lärande?
 • 12:15 Lunch
 • 13:15 HUR arbetar man med entreprenöriellt lärande?
 • 14:15 Fika/Mingel
 • 14: 30 NÄR arbetar vi vidare med entreprenöriellt lärande?
 • 15:15 VAR finns goda exempel på entreprenöriellt lärande?
 • 15:30  Frågor och avslutande diskussion
 • 15:45 Utvärdering
 • 16:00 Avslutning

[/tab]

[tab title=”Utbildare”]

Utbildningsansvarig

Daniel Nordström har en bakgrund som pedagogisk projektledare inom entreprenöriellt lärande vid JENSEN gymnasium och har framgångsrikt undervisat i entreprenörskap under fem års tid. Han har alltid haft ett ben i idrottens värld som elitidrottare och tränare, och ett i skolans värld med lång erfarenhet av skolutvecklingsprojekt. Daniel har en välordnad verktygslåda av praktiska metoder, modeller och verktyg som han generöst delar med sig utav i sina utvecklingsprocesser och utbildningsinsatser.

[/tab]

[tab title=”Referenser”]

 • Uppdragsgivare: Avesta kommun
 • Resultatenhetschef, Karin Vestman
 • Telefon: 0226-64 53 69
 • E-post: karin.vestman@avesta.se

Målgrupp: Förskolechefer och rektorer

Utvärdering i siffror, skala 1 – 5

1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken eller, 4 = Bra, 5 = Mycket bra

Frågeställning  Betyg

 1. Kvalitet  4.5
 2. Kundfokus  4,0
 3. Kostnadsmedvetenhet 4,3
 4. Kontroll  4,2
 5. Kompetens  4,5
 6. Kreativitet  4.0

Rekomendationsfrågan

 • Ja 100%
 • Nej

Kommentarer från förskolechefer och rektorer

 • ”Underhållande. Att det inte en skolfrälsare som kommer ut, utan att det finns flera alternativ för vägen framåt.”
 • ”Bra att få ta dela av olika modeller. Bra med fördjupad kunskap. Givande med mycket diskussioner”
 • ”Du är en engagerande föreläsare och god retoriker. Du ger intryck av att vara kunnig och är lätt att få förtroende för.”
 • ”Det är ett engagerande och intressant ämne. Väl värt att investera tid i.”
 • ”Mycket bra och intressant. Gott om tillfällen till eget arbete och reflektion. Processen är igång.”
 • ”Bra med många stunder för diskussioner, Bra med moduler”
 • ”Fakta och idéer i överflöd”

[/tab]

[/tabs]

[/toggle]

Utvärdering från tidigare utbildningar

Vi jobbar ständigt med att förändra och förbättra våra utbildningsinsatser. Våra uppföljningar och utvärderingar utgår från våra sex värderingar som skall genomsyra vår verksamhet. Resultatet av samtliga utbildningsinsatser återkopplas till uppdragsgivaren. Här hittar ni ett axplock av våra utvärderingar och sammanställningar av svarsunderlaget med tillhörande kommentarer.

[toggle title=”Läs mer om vårt utvärderingsformulär här.”]

Utvärderingsformulär

Era tankar och åsikter är viktiga för att vi ständigt skall kunna förändra och förbättra våra utbildningsinsatser. Våra uppföljningar och utvärderingar utgår från våra sex värderingar som skall genomsyra vår verksamhet. Resultatet av samtliga utbildningsinsatser återkopplas till uppdragsgivaren och en sammanställning av svarsunderlaget presenteras här. Samtliga respondenter är anonyma. Stort tack på förhand för dina svar.

1. Kvalité-När du summerar ditt helhetsintryck om utbildningen kvalité? *

1 Dåligt    2 Mindre bra    3 Varken eller    4 Bra    5 Mycket bra

2. Kontroll- Hur väl tycker du att utbildningen motsvarar dina förväntningar och beskrivningen av utbildningen? *

1 Dåligt    2 Mindre bra    3 Varken eller    4 Bra    5 Mycket bra

3. Kundfokus- Hur stora möjligheter har du haft till inflytande och delaktighet under utbildningen?

1 Dåligt    2 Mindre bra    3 Vaken eller    4 Bra    5 Mycket bra

4. Kostnadsmedvetenhet- Hur stor nytta har du utav att ha gått utbildningen för ditt fortatta arbete i din yrkesroll utifrån priset på utbildningen *

1 Mycket dåligt    2 Dåligt    3 Varken eller    4 Bra    5 Mycket bra

5. Kompetens- Vad är din helhetsbild av utbildningssamordnarens insats och kompetens inom utbildningsområdet *

1 Mycket dåligt    2 Mindre bra    3 Varken eller    4 Bra    5 Mycket bra

6. Kreativitet- Vad tycker du om utbildningen genomförande gällande struktur, innehåll och upplägg? *

1 Dåligt    2 Mindre bra    3 Vaken eller    4 Bra    5 Mycket bra

 • Beskriv vad uppskattade du mest med utbildningen?
 • Beskriv vad som kan vidareutvecklas i utbildningen?

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja    Nej

Hur fick du information om utbildningen?

 • Internet
 • Tidningen
 • Vänner och bekanta
 • Hemsidan
 • Kollegor
 • Utskick via brev
 • Utskick via mail
 • Annat

Övriga kommentarer och reflektioner

[/toggle]

[toggle title=”Sotenäs kommun 2016-09-16″]

Utbildningsinsats: BFL+IKT

Målgrupp: Lärare inom grundskolan

Ladda ner hela utvärderingen från 2016-09-16 här.

Utvärdering i siffror, skala 1 – 5

1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken eller, 4 = Bra, 5 = Mycket bra

Frågeställning  Betyg

 • Kvalité 4,6
 • Kundfokus 4,1
 • Kostnadsmedvetenhet 4,6
 • Kontroll 4,6
 • Kompetens 5,0
 • Kreativitet 4,6

Rekomendationsfrågan

 • Ja 100 %
 • Nej 0 %
 • Vet ej 0% 

[/toggle]

[toggle title=”Adolf Fredriks musikklasser 2015-08-11″]

Utbildningsinsats: Kollegialt lärande

Målgrupp: Skolledare, arbetslagsledare och förstelärare

Ladda ner hela utvärderingen från 2015-08-11 här.

Utvärdering i siffror, skala 1 – 5

1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken eller, 4 = Bra, 5 = Mycket bra

Frågeställning  Betyg

 • Kvalité 4,2
 • Kundfokus 3,5
 • Kostnadsmedvetenhet 4,0
 • Kontroll 4,1
 • Kompetens 4,5
 • Kreativitet 4.3

Rekomendationsfrågan

 • Ja 91 %
 • Nej 5 %
 • Vet ej 4% 

[/toggle]

[toggle title=”Adolf Fredriks musikklasser 2015-06-05″]

Utbildningsinsats: Kollegialt lärande och formativ bedömning

Målgrupp: Skolledare, arbetslagsledare och förstelärare

Ladda ner hela utvärderingen från 2015-06-05 här.

Utvärdering i siffror, skala 1 – 5

1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken eller, 4 = Bra, 5 = Mycket bra

Frågeställning  Betyg

 • Kvalité 3,6
 • Kundfokus 3,4
 • Kostnadsmedvetenhet 3,5
 • Kontroll 3,5
 • Kompetens 4,5
 • Kreativitet 3,3

Rekomendationsfrågan

 • Ja 91 %
 • Nej 0 %
 • Vet 0 %

[/toggle]

[toggle title=”Ängås skola 2015-03-03″]

Utbildningsinsats: Formativ bedömning

Målgrupp: Arbetslagsledare och lärare

Ladda ner hela utvärderingen från 2015-03-03 här.

Utvärdering i siffror, skala 1 – 5

1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken eller, 4 = Bra, 5 = Mycket bra

Frågeställning  Betyg

 1. Kvalitet  4.6
 2. Kundfokus  4,5
 3. Kostnadsmedvetenhet 4,2
 4. Kontroll  3,7
 5. Kompetens  4,3
 6. Kreativitet  4.6

Rekomendationsfrågan

 • Ja 100%
 • Nej

[/toggle]

[toggle title=”Avesta 2014-10-27″]

Förskolechefer och rektorer

Utvärdering i siffror, skala 1 – 5

1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken eller, 4 = Bra, 5 = Mycket bra

Frågeställning  Betyg

 1. Kvalitet  4.5
 2. Kundfokus  4,0
 3. Kostnadsmedvetenhet 4,3
 4. Kontroll  4,2
 5. Kompetens  4,5
 6. Kreativitet  4.0

Rekomendationsfrågan

 • Ja 100%
 • Nej

Kommentarer från förskolechefer och rektorer

 • ”Underhållande. Att det inte en skolfrälsare som kommer ut, utan att det finns flera alternativ för vägen framåt.”
 • ”Bra att få ta dela av olika modeller. Bra med fördjupad kunskap. Givande med mycket diskussioner”
 • ”Du är en engagerande föreläsare och god retoriker. Du ger intryck av att vara kunnig och är lätt att få förtroende för.”
 • ”Det är ett engagerande och intressant ämne. Väl värt att investera tid i.”
 • ”Mycket bra och intressant. Gott om tillfällen till eget arbete och reflektion. Processen är igång.”
 • ”Bra med många stunder för diskussioner, Bra med moduler”
 • ”Fakta och idéer i överflöd”

[/toggle]